Hållbarhet på flera plan

För oss på Varberg Energi är hållbarhetsarbete långt ifrån något nytt. Redan för 27 år sedan invigde vi landets första vindkraftspark och kunde börja leverera vindproducerad el till våra kunder.

Vi är sedan 2001 certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. Certifikatet i sig är dock inte det viktigaste för vår del; det handlar mer om att certifieringen innebär kontinuerliga kontroller vilket gör att miljöarbetet fortsätter att vara en naturlig och viktig del av det dagliga arbetet.
2016 blev vi verifierade enligt en egendeklaration som bygger på ISO 26000, en internationell ISO-standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande för företag. Som ett led i det arbetet har vi identifierat några områden vi fokuserar på; miljö, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling.
Sedan mer än tio år driver vi vårt eget projekt ”Omtanke ger energi”, genom vilket vi varje år stöttar organisationer, föreningar och eldsjälar som på olika sätt kämpar för en rättvis, fredlig och medmänsklig tillvaro. Under 2017 satsade vi på Ungdomsjouren Tigerlilja för deras värdefulla arbete med ungdomar som har funderingar, frågor eller bara söker någon att prata med.

Åtgärder 2017

Vi har under året satsat på att göra våra transporter fossilfria och har börjat använda biobränslet, EcoPar Bio, som ersätter fordonsdiesel. Åtgärderna resulterade i en påtaglig sänkning av CO2-utsläppen från våra transporter. Vid vårt fjärrvärmeverk på Östra Hamnvägen har vi investerat i en biogaspanna på 1 MW. Biogasen levereras från vår närmaste granne, reningsverket – Getteröverket. Vid reningsprocessen produceras biogas som tidigare facklades bort men nu blir till värme i fjärrvärmenätet.

Vi byter belysningen på Varbergs gator till ny energieffektiv LED-belysning. Det kommer att innebära en halvering av nuvarande energiåtgång.

Vi har beviljats så kallade ”gröna lån” för investeringar i vårt fjärrvärmeverk. För att få klassificera sitt lån som grönt ska lånet vara kopplat till en investering som främjar en hållbar utveckling. Vi har byggt en ny panncentral med två biobränsleeldade pannor i Tvååker för att kunna ansluta fler kunder till vår fjärrvärme, en av dem var Naturbruksgymnasiet i Munkagård. I samband med Stadsutvecklingsprojektet har vi påbörjat ombyggnation och flytt av ledningar. Utmed Östra Hamnvägen har vi lagt ned en ny fjärrvärmeledning vilket kommer att möjliggöra att boende i Västerport kan ansluta sig till fjärrvärmenätet i framtiden.

Analys och kommentarer 2017

Smarta energilösningar och egen sol-, vind- och vattenproduktion gör att vi under 2017 har bidragit med cirka 131 570 ton i undvikna koldioxidutsläpp. Resultatet är 7 % bättre än 2016, vilket beror på flera faktorer:
  • Vår förnybara vind-, vatten- och solelproduktion ökade med 12 % jämfört med föregående år.
  • Vår fjärrvärmeproduktion baserades 2017 på en bränslemix av 99 % förnybar energi – 63 % restvärme från Södra Cell Värö och 36 % biobränsle som flis, pellets, briketter, biogas och bioolja. Mer restvärme och minskad andel fossilt bränsle bidrar till att den direkta klimatpåverkan har minskat.
  • Vi har under året ersatt dieseln till våra fordon med biodieseln Ecopar Bio vilket är ytterligare ett exempel på hur vi minskar klimatpåverkan.
En viss direkt klimatpåverkan visar de utsläpp som vår egen verksamhet ger upphov till. Det handlar framförallt om skorstensutsläpp från våra anläggningar men även om transporter, förbrukningsmaterial, arbetsmaskiner och tjänsteresor. Vårt bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2017 motsvarar utsläppen från drygt 17 000 varv runt jorden med bil.

Planer och klimatmål

Vi kommer att bygga en pelletspanna som ska värma Deromes nya husfabrik i Värö. Pannan kommer att tas i drift under 2018 och är resultatet av en fungerande intressentdialog. Två nya vindkraftverk planeras i Bäckagård. De kommer att ersätta mindre verk som vi monterat ned och sålt till återbruk. Vindkraftverken kommer att bidra till fossilfri elproduktion och öka andelen egenproducerad el. Vi fortsätter att byta till LED-belysning i gatubelysningsnätet. Vi återvinner dessutom material genom att en insats med LED-belysning monteras in i befintlig armatur. Med andra ord kommer vi att minska både energianvändning och kostnader. Vårt ledningssystem för miljö ISO 14001 skall förnyas till ny standard ISO14001:15 i mars 2018. Nytt i standarden är livscykelperspektivet där man förväntas engagera sig i hela värdekedjan. Vi kommer att arbeta med att väva in miljö både uppströms och nedströms i värdekedjan.

EMC och Klimatbokslut Halland

  Varberg Energi är en av stiftarna av Energi- och Miljöcentrum – EMC. Det är ett unikt näringslivsinitiativ där ett antal företag har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan inom näringslivet. Tillsammans med elva andra halländska bolag som också är medlemmar i EMC har vi tagit fram Klimatbokslut Halland. Det är företag som insett affärsnyttan av klimateffektiv affärsutveckling. Alla deltar efter sina egna förutsättningar och behov och redovisar de faktorer som är relevanta för respektive verksamhet. Syftet är inte att jämföra olika verksamheter med varandra utan att lyfta fram goda exempel och lära av varandra.