Vår affärsfilosofi

Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vår vision
Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt. Tolkat för Varberg Energi innebär det att vi siktar mot att vara: Lokalt förankrade och med VIVA nationellt känt, optimerar vi bidraget till hållbar samhällsutveckling inom energi- och bredbandstjänster.

Vår affärsidé
Med kundens behov i centrum, god etik, affärsmässighet och hög leveranssäkerhet erbjuder vi energi- och bredbandstjänster. Varberg Energi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle med egen förnybar energiproduktion.

Våra värderingar
Våra värderingar ska genomsyra agerandet hos medarbetarna i deras arbete. Vi ska stå för Kunskap – Nytänkande – Framåtanda och Mod.

Vår mittpunkt – kontoret i Varberg.

Vår etiska kompass

Vår etiska kompass har sin grund i vårt uppdrag och de behov som vi sett i vår vardag. Att våra medarbetare efterlever och utvecklar vår verksamhet i enlighet med våra policies är helt grundläggande för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. I introduktionen för nya medarbetare är våra policies en central komponent.

Under 2017 har vi vidareutvecklat de här områdena:

Policy mot mutor
Korruption förekommer på alla marknader och för oss är det viktigt med nolltolerans för att främja ett sunt investeringsklimat och en hållbar utveckling. Under 2017 antog vi en Policy mot mutor för att förhindra att vi som företag eller anställda missbrukar vår ställning och inte gör etiskt hållbara val.

Ansvarspolicy och uppförandekod
Vår ansvarspolicy ligger till grund för vårt inköpsarbete och våra krav på våra leverantörer. Vi ska genomföra våra affärer utifrån tillämpliga lagar och med hög affärsetik. Att vara transparenta och visa respekt för våra intressenter och deras intressen är en viktig del. Vi ska också stå upp för allas lika värde och rättigheter, mångfald och jämställdhet är viktigt för oss.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet
Att arbeta med mänskliga rättigheter och jämställdhet är centralt för att uppnå en hållbar utveckling. FN tog 2008 fram ett ramverk för mänskliga rättigheter. Som företag är det vårt ansvar att respektera dem. I samband med FN-dagen 2017 lyfte vi frågan om mänskliga rättigheter genom att publicera vår ståndpunkt i #metoo-debatten på bland annat Facebook och LinkedIn. Att stå upp för allas lika värde och rättigheter, mångfald och jämställdhet är viktigt för oss. Som en del i jämställdhetsarbetet påbörjades under 2017 en genomlysning av medarbetarnas befattningar. Ett arbete som kommer att följas av en lönekartläggning under 2018.

 

Etik och moral – vägvalen är många.

Vi tog ställning i #metoo-debatten.