Strategi – Effektivitet

Vår strategi är att förbättra våra arbetssätt, effektivisera samt vässa vårt samarbete, internt och externt, för att leverera lönsamma tjänster och produkter. Vi ska alltid ha god kontroll på våra anläggningar och vara goda problemlösare genom att ta hjälp av varandra och partners för att lösa kundens behov.

Att utveckla vår verksamhet och genomföra ständiga förbättringar är viktigt för att vi ska kunna följa omvärldens förändringar och möta ökande kundkrav. Vi behöver också förbättra våra processer så att vi når god kostnadseffektivitet.

Ett led i förbättringsarbetet är att identifiera vilka risker som finns i vår verksamhet. Vi arbetar till exempel med riskobservationer och uppmuntrar alla medarbetare att vara aktiva. Vi rapporterar avvikelser inom arbetsmiljö, miljö, kvalitet och egendom/säkerhet för att skapa en bättre arbetsplats.

Under året har vi utökat vårt nätverk av samarbetspartners även på vindkraftssidan. Ett byte av serviceleverantör har lett till förbättrad tillgänglighet på vår vindkraft. Vi har också satsat på ett övervakningssystem vilket kommer att ge ännu fler möjligheter till utveckling i framtiden.

När vi bygger ut våra nät i Varberg med omnejd blir hanteringen av schaktmassor stor. Att inte frakta massor mer än vad som behövs och att återanvända material är viktigt för både den ekologisk och ekonomiska hållbarheten. Under 2017 återanvände vi 3000 ton schaktmassor.

Nya investeringar

Vi arbetar ständigt med att optimera vårt fjärrvärmenät så att förlusterna i nätet blir så låga som möjligt. Under året har vi investerat för framtiden bland annat i ny gaspanna vid sjukhuset och en ny fjärrvärmeanläggning i Tvååker – investeringarna kommer att möjliggöra tillväxt kommande år. Vi har dessutom påbörjat arbete för att ta hand om rötgas från VIVAB:s Getteröverk och omvandla den till fjärrvärme i vårt värmeverk Flisan af Varberg.

Effektiva mätinstrument för en säker arbetsmiljö.

Vi har under året tagit över den kommunala gatubelysningen från Varbergs kommun. I samband med övertagandet beslutade vi att vi skulle byta ut all belysning till energisnål LED-belysning under de kommande fyra åren.  Detta innebär att energiåtgången kommer minska med cirka 60 procent och livslängden på de nya ljuskällorna är betydligt längre, hela 12-15 år. Vi har också investerat i ett nytt fordon som innebär en tryggare arbetsmiljö för våra medarbetare och att vi kunde satsa på en effektivare logistiklösning där materialet som används packas per projekt redan hos vår leverantör.

Hur våra kunder vill kunna komma i kontakt med oss utvecklas hela tiden. För att kunna möta förväntningarna har vi utvecklat en ny webb och vässat vår närvaro i sociala medier. De plattformar vi skapat kommer att lägga grunden för framtida digitala satsningar.