Strategi – Hållbarhet

Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten. Det är vår affärsfilosofi helt enkelt. Vårt DNA är den förnybara energiproduktionen, den hållbara energioptimeringen och den förnybara elhandeln.

I vårt förbättringsarbete blev det under 2015 naturligt att ta detta engagemang och ansvarskänsla ett steg längre genom att arbeta med IS0 26000 – en internationell standard för socialt ansvarstagande.  Standarden talar om vad socialt ansvarstagande innebär och vad organisationer behöver göra för att bidra till en hållbar framtid.

Vi behöver hantera starka och svaga grupper, stora och små kunder, samhällsinstitutioner, föreningar med flera på ett likvärdigt satt. Vi vill skapa en ömsesidig respekt som har sin bas i förtroende och ett schysst agerande.

Våra värderingar – Framåtanda, Nytänkande, Mod och Kunskap – spelar här en viktig roll i hur verksamheten utvecklas. Samtliga värderingar stöds av de grundläggande principerna i IS0 26000 om ansvarstagande, etik, transparens, mänskliga rättigheter och intressenternas intresse.

De områden vi fokuserar på är Miljö, Konsumentfrågor samt Samhällsengagemang och utveckling. Det är områden som är starkt kopplade till vår verksamhet och där vi kan göra skillnad.

Vi ställer exempelvis om vår fordonspark till att bli helt fossilfri, ändrar våra prismodeller för ökad kundpåverkan genom minskad energianvändning och reducerar elnätförluster vilket på sikt ger minskat energibehov i elnätet.

Vårt samhällsansvar

Vi deltar i, och har varit med och grundat, nätverket Öppna Företag och driver även den återkommande satsningen “Omtanke ger energi”. Vi har under flera år engagerat oss i eventet Hallifornia med extra satsningar på ungdomar och ensamkommande flyktingbarn. 

Dessutom har vi byggt landets största solcellspark ”Solsidan” och deltar i utvecklingen av 4:e generationens fjärrvärme och utvecklingsprojekt kring bränsleceller. Vi har också beviljats så kallade ”gröna lån” för investeringar gjorda i vårt fjärrvärmeverk – Flisan af Varberg. Ett grönt lån är ett lån som är kopplat till en investering som främjar en hållbar utveckling.

Vi tar vårt samhällsansvar på största allvar och ser hur det går hand i hand med vårt uppdrag. Våra kunskaper om förnybara energialternativ kan till exempel hjälpa våra kunder att använda energi på ett bättre sätt ur klimatsynpunkt.